dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Resultater af spørgeskemaundersøgelsen 2020

Alle Kolonihaveforbundets medlemmer havde i perioden 8. juli til og med 31. august 2020 mulighed for at afgive stemme om, i hvilken retning Kolonihaveforbundet skal udvikle sig. Spørgeskemaundersøgelsen er lavet på baggrund af den viden, som konsulentfirmaet, nextpuzzle, og Kolonihaveforbundets Organisationsudvalg har indhentet via forskellige former for interviews med medlemmer i alle lag af organisationen.  

HVOR MANGE BESVARELSER FIK VI?

Vi fik 4795 fulde besvarelser. Det vil sige besvarelser, hvor medlemmet svarede på alle spørgsmål og trykkede på "afslut". I den grafiske fremstilling har vi inddraget både fuldendte og ufuldendte besvarelser, således at alle svar er med. Nedenfor giver vi et uddrag af resultaterne.

LÆS DEN FULDE RAPPORT HER

Hvis du vil se den fulde version af rapporten, kan du finde den her.  

HVAD SKAL DER SKE NU?

Nextpuzzle har brugt september og skal også i oktober besøge alle 21 kredse for at få deres input til organisationsudviklingsprojektet. Når medlemsundersøgelsen er afsluttet, vil Organisationsudvalget lave handlingsplaner, der skal præsenteres og til afstemning på kongressen i 2022.


BAGGRUNDSDATA

KØN OG ALDER:
Størstedelen af respondenterne er kvinder og vi har hovedsageligt fået besvarelser fra aldersgruppen 50 - 69 år. 


OMRÅDE:
Alle haveforeninger er inddelt i lokale kredse. Alle kredse er repræsenterede i undersøgelsen, men vi har i overvejende grad fået svar fra medlemmerne i Nordjysk, Aarhus, Odense samt i Hovedstaden Sydvest, Vest og Syd.


 


 

RESULTATER

Spørgsmål: "Når du har en kolonihave, betaler du hvert år et kontingent til Kolonihaveforbundet. Ved du, hvad du får for det kontingent?"

Konklusion: Størstedelen af de medlemmer, der har svaret, ved ikke eller kun delvist, hvad de får for deres forbundskontingent.
 


 

Spørgsmål: "Kolonihaveforbundets 400 haveforeninger er opdelt i 21 kredse. Kredsene består af repræsentanter fra haveforeningerne. Kender du til, hvilke opgaver der ligger i din lokale kreds?"

Konklusion: Langt størstedelen ved ikke eller kun delvist hvilke opgaver, der ligger i deres lokale kreds.


 

Spørgsmål: "For dit medlemskontingent til Kolonihaveforbundet får du som menigt medlem en række ydelser. Hvor vigtigt er det generelt, at Kolonihaveforbundet tilbyder nedenstående ydelser? Angiv på en skala fra 1-5, hvor 1 er slet ikke vigtigt, og 5 er meget vigtigt"

Konklusion: Langt størstedelen af medlemmerne vurderer, at det er vigtigt, at Kolonihaveforbundet fortsat arbejder for sikring af medlemmernes interesser, politisk interessevaretagelse og juridisk rådgivning.

 

 

  • 84,6% anser "Sikring af dine interesser (fx. igennem forhandlinger med den/dem, der ejer den jord, din haveforening ligger på)" for at være vigtigt/meget vigtigt 
  • 84,1% anser "politisk interessevaretagelse på nationalt/kommunalt plan (tage kampe med politikere og myndigheder om kolonihavernes vilkår)" for at være vigtigt/meget vigtigt
  • 73,3% anser "juridisk rådgivning på telefon og mail" for at være vigtigt/meget vigtigt
  • 59,2% anser "Havebladet" for at være vigtigt/meget vigtigt
  • 28,1% anser "Facebooksiden 'Kolonihaveforbundet'" for at være vigtigt/meget vigtigt
  • 20,6% anser "Facebooksiden 'I haven med Kolonihaveforbundet'" for at være vigtigt/meget vigtigt
  • 19,3% anser "Havepræmiering" for at være vigtigt/meget vigtigt

 


 

Spørgsmål: "Hvor tilfreds er du med den information, du får omkring, hvad Kolonihaveforbundet gør i forhold til politisk interessevaretagelse?
Angiv en skala fra 1-5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds"

Konklusion: omkring 1/3 angiver, at de er tilfredse med den information, de får fra Kolonihaveforbundet i forhold til politisk interessevaretagelse. Overfor dette står 1/5, der er utilfredse. Størstedelen har ikke en holdning. 

  • 32,7% angiver, at de er tilfredse/meget tilfredse
  • 47,9% angiver, at de hverken er tilfredse eller utilfredse eller ved ikke
  • 19,4% angiver, at de er meget utilfredse/utilfredse

 

Spørgsmål: "Hvis du måtte vælge de væsentlige behov fra listen nedenfor, som du gerne vil have hjælp til fra Kolonihaveforbundet i fremtiden, hvilke skulle det så være? (Gerne flere krydser)"